• Vitajte v Zariadení sociálnych služieb Vepor, Klenovec

Útulok Klenovec

Ako organizačná jednotka bol pod  DD a DSS Klenovec vytvorený Útulok, ktorý funguje od 01.09.2002. 

V Útulku sú poskytované služby osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať.

Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová sociálna služba sa poskytuje  

ako  sociálna služba na dobu určitú.

Poskytovateľ v zmysle § 26 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je povinný:

    a) poskytovať: 

        ◦ ubytovanie na určitý čas,

        ◦ sociálne poradenstvo,

        ◦ pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

        ◦ nevyhnutné ošatenie a obuv,

    b) zabezpečuje rozvoj pracovných zručností,

    c) utvárať podmienky na:

        ◦ prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,

        ◦ vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

        ◦ upratovanie,

        ◦ pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva,

        ◦ záujmovú činnosť.         


Celková kapacita Útulku  je 16 prijímateľov sociálnej služby, pričom zariadenie je rozdelené na mužskú a ženskú časť po osem klientov. Budova Útulku je majetkom VÚC BBSK. Jedná sa o prerobený rodinný dom, kde majú klienti vytvorené podmienky na uspokojenie základných životných potrieb. 

Ženská časť je zložená z dvoch obývacích izieb so základným vybavením, spoločnou predsieňou, ktorá slúži aj ako spoločenská miestnosť pre ženy a hygienické priestory. 

Muži majú jednu spoločnú obývaciu miestnosť so základným vybavením, spoločnú predsieň rovnako slúžiacu ako spoločenská miestnosť a samozrejme hygienické zariadenia. 

V ženskej aj  mužskej časti sa nachádza plne vybavená kuchynka, kde si klienti môžu pripraviť alebo ohriať stravu.

Klientom Útulku bola zriadená aj miestnosť slúžiaca ako knižnica, kde majú možnosť bezplatne si vypožičať knihy podľa vlastného záujmu, alebo spoločenské hry, na  zmysluplné využitie voľného času. 

Súčasťou budovy je aj rozsiahly dvor, ktorý klienti využívajú hlavne v letných mesiacoch ale zároveň sa starajú aj o jeho vzhľad tým že ho pokosia, vysadia si kvety a pod. Taktiež majú možnosť pestovať si zeleninu či ovocie v záhradke.