• Vitajte v Zariadení sociálnych služieb Vepor, Klenovec

História

Budova zariadenia DD a DSS Klenovec je majetkom Obce Klenovec. Celý nápad využiť túto nehnuteľnosť, predtým slúžiacu na školské účely – ZŠ, MŠ, OS, vznikol ako menovitý projekt vtedajšieho starostu obce Klenovec JUDr. P. Struhára, ktorému nebol ľahostajný život starších občanov v obci. 

Celá realizácia DD sa začala už v roku 1995 – 1996 ešte pod hlavičkou Okresného úradu v Rimavskej Sobote. 

V roku 1998 prešli kompetenčne tieto náležitosti pod Krajský úrad v Banskej Bystrici, takže zriaďovateľom tohto zariadenia bol od 16.09.1998 menovaný úrad. 

26.05.1999 bolo zariadenie spustené do prevádzky a mohlo začať poskytovať sociálne služby spojené s celoročným ubytovaním starším občanom v zmysle ustanovení zák. č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. Rôznymi úpravami a rekonštrukciou tak vzniklo najprv 20 miest pre seniorov. 

Od roku 2001 vznikla aj potreba rozšírenia spektra sociálnych služieb, na základe toho zariadenie rozšírilo poskytovanie sociálnych služieb na službu Domov sociálnych služieb, kde sa sociálne služby poskytovali telesne postihnutým starším občanom. Kapacita zariadenia sa tak rozšírila na 23 prijímateľov soc. služieb – ZpS – 6 prijímateľov soc. služieb a DSS – 17 prijímateľov soc. služieb.

Od 1. júla 2002 bolo zariadenie DD a DSS Klenovec pod pôsobnosťou Banskobystrického samosprávneho kraja v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC.

Historicky dôležitým pre zariadenie DD a DSS Klenovec je dátum 01.09.2002, kedy ako organizačná jednotka vznikol Útulok Klenovec, ktorý poskytuje ľuďom bez prístrešia ubytovanie.

Od roku 2008  DD a DSS Klenovec postupuje podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008 z.z. z 30. októbra 2008  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.   

Od 01.01.2019 vznikla potreba zmeny kapacity jednotlivých služieb, nakoľko boli zvýšené požiadavky na službu Zariadenie pre seniorov. Kapacita jednotlivých služieb sa zmenila nasledovne: ZpS – 15 prijímateľov soc. služieb a DSS – 8 prijímateľov soc. služieb.

V roku 2019 zariadenie DD a DSS Klenovec oslávilo 20 výročie založenia.